CQI (Clinic) (จำนวน 22 ผลงาน)

CQI (Non - Clinic) (จำนวน 16 ผลงาน)

R2R (จำนวน 11 ผลงาน)

วิจัยฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 11 ผลงาน)

HNA ด้าน Service plan (จำนวน 3 ผลงาน)